MENEER DE RECHTER, U HEBT MIJ TOT EEN POLITIEKE GEVANGENE GEMAAKT.

Catalan regional deputy Turull looks from his seat at the start of his investiture session as new Catalan President in Barcelona.политический заключенный; juez; een politieke gevangene gemaakt

Jordi Turull, Minister van voorzitterschap, vanuit de gevangenis van Estremera.

Dit is de eerste keer dat een rechter beslist op welke afgevaardigde voor president gestemd kan worden en op welke niet.

Als er iets is dat je hebt in de gevangenis, is dat tijd. Deze afgelopen 27 dagen heb ik, pagina voor pagina, alle documenten van dit rechtsonderzoek gelezen. Allemaal. En de conclussie die ik er uit haal is dat dit proces er niet om gaat om recht te spreken met alle garanties van dien. Dit proces gaat om politiek en om een lesje te leren. Een politiek en een les die grondrechten bedreigen, zoals de vrijheid van meningsuiting,vrijheid van samenkomst en vrijheid van demonstratie. Dit proces is een aanval op de grondpijlers van het democratische parlamentaire systeem.

De besluit tot rechtsvervolging toont een zorgwekkend gebrek aan zorgvuldigheid. Mij worden uitspraken toegedicht die ik als minister zou hebben gedaan, terwijl ik toen geen minister was. Er zijn tweets en uitspraken die nocht met de datum noch met het nieuws waaran ze worden gekoppeld verband houden.

Deze vooringenomenheid is ongehoord. Het is gebaseerd op rapporten van de Guardia Civil die totaal partijdig zijn, gemaakt om een besluit tot rechstvervolging de dienen dat op maat is gemaakt, a la carte. Het houdt vast aan het idee van rebellie toegepast op daden die door de wet worden beschermd, normale handelingen zoals fractievergaderingen, ontmoetingen tussen politieke partijen, bijeenkomsten, leizingen, politieke samenkomsten om standpunten uit te leggen, of politieke kritiek op de centrale regering.

Echter, wat er in staat is zo partijdig, als opvallend wat er niet in staat.

Duizenden uitingen die vragen om dialoog en een overeenkomst met de Staat. Oproepen tot pacifisme, de massieve vreedzame demonstraties die zonder enig incident zijn verlopen. Daarover staat geen woord. Er staat ook geen woord over de oproepen die op 1 October werden gedaan om ergens te gaan stemmen waar geen politie was, noch over de universele volkstelling. Er is geen enkele verwijzing naar het politiegeweld, alle media van de wereld hebben het aan de kaak gesteld en hier staat er nog geen regel over. Zoals ik al zei, gebrek aan zorgvuldigheid en partijdigneid. En dat is geen mening, het is iets dat rechtstreeks geconstateerd kan worden.

Alsof dit alles in zichzelf niet al ernstig en onrechtvaardig genoeg is, is het voor mij nog erger dat we getuige zijn van een overschrijding van bevoegdheden. Het is niet alleen meer een gebrek aan scheiding der machten, maar een overschrijding van bevoegdheden. Door uw beslisingen en door wat u schrijft, edelachtbare, vertelt u ons hoe en, vooral, met wie de politieke en institutionele toekomst van Catalonië moet zijn. Zo ernstig en zozeer een feit. U rechtvaardigt onze hechtenis als een manier om “een correcte terugkeer naar zelfbestuur te garanderen.” En ik vraag mij af: bent u bevoegd om “een correcte terugkeer naar zelfbestuur te garanderen”? Wat beschouwt u als “correct” naar uw zin? Is waar de kiezers voor stemmen niet correct? Is op wie ze stemmen niet correct? Is datgene waarvoor de afgevaardigden van het Parlement van Catalonië vrijelijk op besluiten te stemmen niet correct?

In de gevangenis heb ik mij ook afgevraagd

wat er  is veranderd tussen 4 December, toen ik in voorlopige vrijheid werd gesteld, en 23 Maart, wanneer ik weer gevangen werd gezet. Wat hebben we gedaan? Heb ik de verplichting om wekelijks bij de rechtbank te verschijnen gebroken? Nee. Heb ik in het Parlement voor iets gestemd dat door het Constitutionele Hof verboden was? Nee. Heb ik geprobeerd om niet te verschijnen toen ik werd opgeroepen? Nee. Welke nieuwe ontwikkelingen hebben invloed op mijn situatie kunnen hebben? Welke objectieve feiten? Drie nieuwe feiten. Ten eerste: ik heb mijn politieke activiteiten niet opgegeven en ik ben als afgevaardigde in het Parlement verkozen. Ten tweede: er is een nieuwe absolute meerderheid van de onafhankelijkheidsgezinden. Ten derde: ik werd als Presidentskandidaat voorgesteld en ik heb het eerste investituurdebat uitgevoerd.

De akte van rechtsvervolging werd in allerijl geschreven precies tussen het eerste en het tweede debat. Was dat toeval? Alle media hadden gepubliceerd dat nadat men Jordi Sànchez had geprobeerd te investeren, ik de volgende candidaat zou zijn. U heeft ons voor 48/72 uur later opgeroepen en hebt toen onze hechtenis bevolen. Hechtenis voor allen die in voorlopige vrijheid waren? Nee. Alleen voor degenen die onze politieke activiteiten niet hebben opgegeven, voor de afgevaardigden.

U, edelachtbare, hebt het mij onmogelijk gemaakt om bij het tweede investituurdebat

te zijn en om de stemming te ondergaan die mij tot president van Catalonië had kunnen maken. Mijn verantwoordelijkheid in het parlement was om een tijd van dialoog te beginnen, dialoog; en garandeert niet dialoog een naar uw zin “correcte terugkeer van het zelfbestuur” in Catalonië? Was er in mijn investituur toespraak enig element, uitspraak of voorstel te vinden die zou kunnen doen denken aan een “hypothetische terugval in het criminele gedrag”? Nee, absoluut niet.

Hierbij komen we bij uw nieuwste argument, dat extreem en baanbrekend is. Uw argument om mij te beletten bij mijn investituurdebat te zijn en om opnieuw mijn inhechtenisneming te bevelen. U schrijft dat “mijn innerlijke psychologische sfeer het niet toelaat om zeker te zijn dat de beslissingen van deze rechter zullen worden gerespecteerd;” oftewel, uw beslissingen. Hebt u, edelachtbare, beschikking over enig gerechtelijk onderzoek dat mijn innerlijke psychologische sfeer heeft bekeken en deze uitspraken ondersteunt? Ik ben mij er niet van bewust enig psychologisch onderzoek te hebben ondergaan. Een analyse en conclussies van dit soort vereisen specialistische kennis, ik vraag u alstublieft om dat rapport. Want tot op heden heb ik geen enkele van uw voorwaarden voor mijn voorlopige vrijheid verbroken.

Darnaast, bovendien, wanneer u opmerkt en opschrijft dat zichzelf onschuldig te verklaren bestraft moet worden, wanneer u mij bestraft omdat ik mijzelf onschuldig hebt verklaard, zou dit een andere grote nieuwigheid zijn die u in het Spaanse rechtsysteem zou invoeren. Maar, uiteraard, zo’n doorslaande verandering behoort toe aan de wetgeving, niet aan u!

U hebt mijn politieke rechten

geschonden toen u mij belette om het tweede investituurdebat uit te voeren. En behalve mijn eigen rechten te schenden, hebt u de rechten geschonden van de afgevaardigden om uit de leden van het Parlement, die het volste recht hadden verkozen te worden, een president te kiezen. Aangezien degene die zij willen kiezen naar uw zin geen “correcte terugkeer tot zelfbestuur” garanderen, ontneemt u hen hun rechten.

Het is de eerste keer dat een rechter beslist welke afgevaardigde als president kan worden gekozen en welke niet. Tot nu toe was dat de bevoegdheid van de president van het Parlement, op voorstel van de politieke frakties. Degene die politiek moet uitvoeren, de regering van Spanje, is degene die ons informeert over wanneer, hoe en waarom wij zullen worden berecht en veroordeeld. En degene die recht zou moeten spreken is degene die beslist hoe en met wie het politieke zelfbestuur aan Catalonië moet worden teruggegeven. Dat is een echte overschrijding van bevoegdheden.

Ik ben slechts drie maanden lid geweest van deze regering.

Dat was een grote eer. De regering heeft besloten om een referendum te houden, inderdaad. Een feit dat uidrukkelijk gedecriminaliseerd is, dat geen strafbaar feit is. Ik ben jaren afgevaardigde van het Parlement van Catalonië geweest, en ben dat nog steeds. Ook dat is een echte eer.

Het Statuut van Autonomie van Catalonië, een organieke wet van de Staat, bepaalt dat wij afgevaardigden immuniteit hebben voor onze meningen en stemmen. Dit onderzoek houdt geen rekening met deze zaken; erger nog, het negeert ze of het bevecht ze. Er is niets in deze zaak, niets, dat mijn deelname aan een delict van rebellie ondersteunt. Niets. En ik zit gevangen. Ik weet niet of ik, toen ik in November in hechtenis werd genomen, een politieke gevangene was; maar vanaf Maart, vanwege alles wat ik u heb gezegd en beargumenteerd, hebt u mij tot een politieke gevangene gemaakt. Aangezien ik naar uw smaak geen correcte terugkeer naar zelfbestuur garandeer, en omdat ik president zou kunnen worden, hebt u mij gevangen gezet.

Als u met deze schendingen en deze straf tracht om mij mijn politieke idealen te laten opgeven, die altijd vreedzaam en democratisch zijn geweest,

evenals mijn verplichtingen aan de burgers, dan kan ik u vertellen dat ik dat niet zal doen. Als u wil dat ik stop met onafhankelijkheidsgezind te zijn, zal ik dat niet gebeuren. Ik onderga liever dit zware onrecht, hoe wreed het ook is voor mijzelf en mijn familie, dan mijn overtuigingen en idealen verloochenen en opgeven, terwijl alle wetten mijn recht onderschrijven om die te verdedigen. Edelachtbare, ik zal geen gehoor geven aan u gepassioneerde uitnodiging om de politiek, alsmede mijn verplichtingen aan Catalonië, op te geven. Dit is niet hoe het politieke conflict dat in Catalonië leeft zal worden opgelost. Het zal worden opgelost door de politiek aan de politici over te laten. En ook met dialoog, datgene dat ik juist in het parlamentaire voorstelde toen u mij onderbrak door mij naar de gevangenis te sturen.

Edelachtbare, herzie mijn aanklacht.

Die is zo zwaar als onrechtvaardig zowel voor mijn metgezellen als voor mijzelf. Net als de preventieve maatregelen, die onrechtvaardig en disproportioneel zijn. Deze herzien zou, ongetwijfeld, de beste garantie zijn voor een rustige, correcte terugkeer naar het zelfbestuur van Catalonië. Want het zou een begin kunnen zijn van dialoog met de Staat die zeker in dank zou worden afgenomen door zeven en een half miljoen Catalanen, en dat tevens in hun voordeel zou zijn.

 

(Foto: REUTERS. Jordi Turull, in gedachten tijdens de eerste investituur sessie als president van de Generalitat, nu net een maand geleden.)

Download de pdf Oorspronkelijke bron

Facebooktwitterredditlinkedintumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *